پیرو ابلاغ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد در دوره دکتری نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی ارشد جهت نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

اطلاعیه مرحله دوم آزمون دکتری سال تحصیلی 95-96 دانشگاه میبد

پیرو ابلاغ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترا

آیین نامه تحصیل همزمان