سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206  32353004 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar