حبیب اسلامی حبیب اسلامی امیرآبادی کارشناس مسئول خدمات آموزشی
33212213 (035)  33213333 (035)
eslami meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حسین دهقانی احمدآباد کارشناس خدمات آموزشی
33212214 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حجت احمدزاده عطائی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 
33212210 (035)  33213333 (035)
ahmadzade meybod.ac.ir آموزش کل
مسلم زارع ده آبادی کارشناس آموزش
33212216 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
علیرضا شیخی شورکی کارمند آموزش
33212211 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
محمدی نیا خانم محمدی نیا کارشناس دانشكده علوم انساني
33212601 (035)  33213333 (035)
mohamadiniya meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همكف
خانم برزگر کارشناس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33212801 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف
خانم اسلامی  كارشناس دانشكده فني و مهندسي
33212401 (035) 33213333 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف