حبیب اسلامی حبیب اسلامی‌امیرآبادی کارشناس مسئول خدمات آموزشی
33212213 (035)  33213333 (035)
eslami meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حسین دهقانی‌احمدآباد کارشناس خدمات آموزشی
33212214 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
خانم کارگر کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
33212210 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir آموزش کل
مسلم زارع‌ده‌آبادی کارشناس آموزش
33212216 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
خانم میرجعفری کارشناس آموزش
33212212 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir آموزش کل
علیرضا شیخی‌شورکی کارمند آموزش
33212211 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
محمدی نیا خانم محمدی‌نیا کارشناس دانشكده علوم انساني
33212601 (035)  33213333 (035)
mohamadiniya meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همكف
خانم برزگر کارشناس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33212801 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف
خانم اسلامی  كارشناس دانشكده فني و مهندسي
33212401 (035) 33213333 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف