- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری روسای دانشکده ها.
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهارنظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره¬های تحصیلات تكمیلی.
- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحد های ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحد های تابعه.
- رسیدگی به مشكلات دانشجویان تحصیلات تكمیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
- پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.