- جمع آوری ، ذخیره ، نگهداری و در دسترس قراردادن كتب و مجلات و نشریات علمی و فنی .
- طبقه بندی و فهرست نویسی و آماده سازی كتب و نشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها .
- برقراری ارتباط با مراكز و مجامع علمی ، كتابخانه ها و مراكز نشر كتب و ... در داخل و خارج از كشور به منظور ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد کتابداری.
- انجام امور مربوط به سفارش و خرید كتاب ، نشریه و سایر منابع از داخل و خارج از كشور .
- انجام امور مربوط به چاپ و انتشارات دانشگاه.