مدیر گروه
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206  32353004 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اعضای هیأت علمی
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212636  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212638  32353004 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212639  32353004 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسن یعقوب نیا  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33210000  32353004 (035)
yaghoubnia meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar