اخبار

 

دفاع اوّلین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بایو متریال در دانشگاه میبد
دفاع اوّلین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بایو متریال در دانشگاه میبد
مجید حبیب اللهی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پزشکی دانشگاه میبد از پایان نامه خود تحت عنوان "سنتز هیدروژل های پاسخگو به محرک دارای پیوندهای کوالانسی دینامیک دی سلنیدی برای درمان سرطان" با موفقیت وکسب درجه عالی دفاع کرد.
تاریخ: 1401/12/28
تعداد نظرات:1
تعداد بازدیدها:360