- اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي
- همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري
- تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي ،پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در پايان هر نيمسال تحصيلي
- ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي،دانشجویی، اجرايي و ميزان كارائي برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده
- جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي ،پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اجرایی و ... در دانشگاه
- ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرمهاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظر خواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه
- نظارت برنحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه