محمدسعید محمودیان مدیر امور مالی
33212332 (035)  32353004 (035)
erfan meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
مهدی امامی مهدی امامی میبدی کارشناس مسئول امور مالی
333212333 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
علی محمد ملک زاده فیروزآبادی کارشناس بیمه و بازنشستگی
33212336 (035)  32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
اکبر رضائی اکبر رضایی پندری کارشناس امور مالی
33212334 (035)  32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمود برزگری فبروزآبادی کارشناس امور مالی
33212335 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
خانم غنی پور کارشناس امور مالی
33212021 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول