پیش شماره استان یزد 035 و پیش شماره اصلی دانشگاه میبد 3321 می باشد که باید به ابتدای تمام شماره های زیر اضافه گردد.

نام واحد

شماره تلفن

روابط عمومی

2100

کارشناس حراست

2112

کارشناس حراست

2113

کارشناس حراست

2114

نگهبانی

2115

مدیر حراست

2120

دفتر رئیس

2121

گروه شاهد وایثارگر

2128

دفتر نظارت و ارزیابی

2135

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

2142

مشاور رئیس

2151

دبیرخانه جذب

2156

کارشناس دبیرخانه جذب

2157

دفتر نهاد رهبری

2163

مسئول نهاد رهبری

2171

مسجد

2172

مشاور مذهبی

2173


نام واحد

شماره تلفن

معاون دانشجویی و فرهنگی

2001

دفتر معاونت دانشجویی ، فرهنگی و آموزشی پژوهشی

2002

مدیر دانشجویی

2004

مدیر فرهنگی و اجتماعی

2005

مسئول تغذیه

2008

آشپزخانه

2009

سلف سرویس اساتید

2010

سلف سرویس دانشجویی پسران

2011

سلف سرویس دانشجویی دختران

2012

سرپرستی خوابگاه دختران

2013

سرپرستی خوابگاه پسران

2017

اتوماسیون تغذیه

2020

رفاه دانشجویی

2021

کارشناس امور فرهنگی

2030

بسیج اساتید

2040

بسیج دانشجویی

2045

تشکل ها

2049

اداره تربیت بدنی

2050

مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی

2060


نام واحد

شماره تلفن

معاون اداری مالی

2300

مدیر برنامه و بودجه

2305

کارشناس برنامه و بودجه

2306

مدیر امور اداری ، کارگزینی و رفاه

2312

دبیرخانه

2315

کارشناس امور اداری ،کارگزینی و رفاه

2316

کارپرداز

2320

کارشناس کارپردازی

2321

امور عمومی

2325

آبدارخانه حوزه اداری

2326

آبدارخانه اساتید

2327

آبدارخانه زیرزمین

2328

مدیر امور مالی

2332

کارشناس امور مالی

2333

کارشناس امور مالی

2334

کارشناس امور مالی

2335

کارشناس امور مالی

2336

کارشناس عمرانی

2340

گروه طرح های عمرانی

2341

تاسیسات

2346


نام واحد

شماره تلفن

معاون آموزشی و پژوهشی

2200

مدیر آموزشی، تحصیلات تکمیلی و انتشارات

2206

کارشناس آموزش - امور ارشد و دکتری

2210

کارشناس آموزش - بایگانی مدرک

2211

کارشناس آموزش

2212

کارشناس آموزش - صدور مدرک

2213

کارشناس آموزش - نظام وظیفه و گلستان

2214

کارشناس آموزش - استعداد درخشان

2216

مدیر امور پژوهشی و فناوری

2220

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

2226

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

2227

گروه آموزش های آزاد و مجازی

2233

رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی

2240

کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی

2244

گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

2255

IT

2256

کارشناس مجله کتاب قیم

2266

سردبیر مجله کتاب قیم

2267


نام واحد

شماره تلفن

رئیس دانشکده فنی مهندسی

2400

کارشناس دانشکده فنی مهندسی

2401

گروه مهندسی صنایع

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه صنایع

2406

گروه مهندسی کامپیوتر

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه کامپیوتر

2427

گروه مهندسی پزشکی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه مهندسی پزشکی

2448

گروه مهندسی مواد و متالوژی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه مواد

2471

گروه مکانیک

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه مکانیک

2507

کارگاه و آزمایشگاه

نام واحد

شماره تلفن

رئیس آزمایشگاه

2575

کارگاه شبکه کامپیوتر

2580

کارگاه عمومی کامپیوتر

2581

کارگاه سیستم عامل کامپیوتر

2582

آزمایشگاه فیزیک 1

2587

آزمایشگاه فیزیک 2

2588

آزمایشگاه گروه سرامیک 1

2589

آزمایشگاه گروه سرامیک 2

2590


نام واحد

شماره تلفن

رئیس دانشکده علوم انسانی

2600

معاون دانشکده علوم انسانی

2605

کارشناس دانشکده علوم انسانی

2601

گروه ایرانشناسی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه ایرانشناسی

2606

گروه جغرافیا

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه جغرافیا

2631

گروه علوم اقتصادی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه علوم اقتصادی

2656

گروه مدیریت

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه مدیریت

2676


رئیس دانشکده الهیات

2800

معاون دانشکده الهیات

2805

کارشناس دانشکده الهیات

2801

گروه علوم قرآن وحدیث

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

2806

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

2830

گروه حقوق

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه حقوق

2850

گروه فلسفه و حکمت اسلامی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

2870

گروه عمومی و معارف اسلامی

نام واحد

شماره تلفن

مدیر گروه عمومی و معارف اسلامی

2900