حبیب محیطی رئیس حراست
33212120 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدصادق خطیبی کارشناس حراست
33212112 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
وحید دهقانی‌فیروزآبادی انتظامات
33212115 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir انتظامات