نشان دانشگاه در دو زبان با ابعاد و کیفیت مناسب در سه حالت رنگی، سفید و مشکی جهت استفاده حسب نیاز دانشجویان، پژوهشگران، همکاران، ادارات و طراحان ارائه می گردد:
نشان رنگی دانشگاه میبد

نشان رنگی دانشگاه میبد

نشان رنگی لاتین دانشگاه میبد

نشان رنگی لاتین دانشگاه میبد

نشان سفید دانشگاه میبد

نشان سفید دانشگاه میبد

نشان سفید لاتین دانشگاه میبد

نشان سفید لاتین دانشگاه میبد

نشان مشکی دانشگاه میبد

نشان مشکی دانشگاه میبد

نشان مشکی لاتین دانشگاه میبد

نشان مشکی لاتین دانشگاه میبد