سفرهای علمی بین المللی
توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی بدون ایجاد ارتباطی هدف دار و منسجم با سایر مراکز علمی تحقیقاتی در داخل و یا خارج کشور امکان پذیر نمی باشد. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه با عهده دار بودن این مهم، با همکاری دفتر روابط عمومی و امور بین الملل از طریق ایجاد ارتباط با مراکز مهم و معتبر علمی اعم از آموزشی و تحقیقاتی در سطح بین المللی، زمینه مناسبی جهت شناساندن سطح علمی و توان تحقیقاتی دانشگاه را در مجامع مختلف علمی جهان مهیا می سازد.

سامانه سفرهای علمی بین المللی