نجمه السادات حسینی مطلق  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212457  32353004 (035)
 hosseinimotlagh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar  -   ResearchGate

سوابق تحصیلی

 دکتری فیزیک،گرایش اتمی و مولکولی(لیزر)، دانشکده مهندسی هسته¬ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛
 کارشناسی ارشد فیزیک، گرایش اتمی و مولکولی(کاربردهای لیزر)، دانشکده مهندسی هسته¬ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 کارشناسی فیزیک، دانشکده فیزیک دانشگاه یزد

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/11/04 | نظرات

افتخارات

افتخارات
• رتبه اول و دانشجوی ممتاز ورودی¬های 88-87 فیزیک دانشگاه امیرکبیر
• دانشجوی ممتاز ورودی دوره دکتری
• عضو استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/10/11 | نظرات

مقالات پژوهشی

مقاله های ISI
1) M. Shahidi1, F. Haghiralsadat, O. Abazari1, M. Hemati, P. Dayati, H. Zarei Jaliani, N S. Hosseini Motlagh, S. M. Naghib and A. Moradi, “HB5 aptamer-tagged graphene oxide for co-delivery of doxorubicin and silibinin, and highly efective combination therapy in breast cancer"”, Scientific Reports, vol. 14, no. 59, p. 1-25, 2023.
2) F. Yaghoubi , N S. Hosseini Motlagh, S .M. Naghib, F. Haghiralsadat, H. Zarei Jaliani, and A. Moradi,”  functionalized graphene oxide with improved cytocompatibility for stimuli-responsive co-delivery of curcumin and doxorubicin in cancer treatment”, Scientific Reports, vol. 12, no. 1, p. 1-18, 2022.
3) F. Yaghoubi, S .M. Naghib, N S. Hosseini Motlagh, F. Haghiralsadat, H. Zarei Jaliani, D. Tofighi, and A. Moradi,” Multiresponsive carboxylated graphene oxidegrafted aptamer as a multifunctional nanocarrier for targeted delivery of chemotherapeutics and bioactive compounds in cancer therapy”, Nanotechnology Reviews, no. 10, p. 1838–1852, 2021.
4) N. S. Hosseini Motlagh, P. Paevin, Z. H. Mirzae, R. Karimi, J. H. sanderson, and F. Atyabi,” Synergistic performance of triggered drug release and photothermal therapy of MCF7 cells based on laser activated PEGylated GO + DOX”, Biomed. Opt. Express, vol. 11, no. 7, p. 3783, 2020.

5) HosseinAyazi, OmidAkhavan, MohammadRaoufi, ReyhanehVarshochian, Najmeh SadatHosseini Motlagh, atemehAtyabi ,"Graphene aerogel nanoparticles for in-situ loading/pH sensitive releasing anticancer drugs", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,Vol.7, 2019.

6) N. S. Hosseini Motlagh, P. Parvin, M. Refahizadeh, and A. Bavali, “Fluorescence properties of Doxorubicin coupled Carbon Nano-carriers,” Applied optics, vol. 56, no. 26, p.7498, 2017


7) F. Ghasemi, P. Parvin , N. S. Hosseini Motlagh, and Sh. Abachi “LIF spectroscopy of stained malignant breast tissues” Biomed. Opt. Express, vol. 8, no. 2, p. 512, 2017.

8) N. S. Hosseini Motlagh, P. Parvin, F. Ghasemi, and F. Atyabi, “Fluorescence       properties of several chemotherapy drugs: doxorubicin, paclitaxel and bleomycin,” Biomed. Opt. Express, vol. 7, no. 6, p. 2400, 2016.

9) N. S. Hosseini Motlagh, P. Parvin, F. Ghasemi, F. Atyabi, S. Jelvani, and S. Abolhosseini, “Laser induced fluorescence spectroscopy of chemo-drugs as biocompatible fluorophores: irinotecan, gemcitabine and navelbine,” Laser Phys. Lett., vol. 13, no. 7, p. 075604, 2016.

10) F. Ghasemi, P. Parvin , N. S. Hosseini Motlagh, A. Amjadi and Sh. Abachi “Laser induced breakdown spectroscopy and acoustic response techniques to discriminate healthy and cancerous breast tissues” Applied Optics., vol. 55, no. 29, p. 8227, 2016.

11) N.S. Hosseini Motlagh, P.Parvin, M. Jandaghi, M.J. Torkamany, "The influence of different volume ratios of He and Ar in shielding gas mixture on the power waste parameters for Nd:YAG  and CO2 laser welding" Optics & Laser Technology, vol. 54, p. 191, 2013.

مقاله های علمی- پژوهشی

1) F. Yaghoubi, N S. Hosseini Motlagh, A. Moradi, and F. Haghiralsadat”Carboxylated graphene oxide as a nanocarrier for drug delivery of quercetin as an effective anticancer agent”, Iranian Biomedical Journal (IBJ), vol. 26, no. 4, p. 324-329, 2022.

2) F. Ghasemi, P. Parvin , N. S. Hosseini Motlagh, M.Keraji, F. Hadavand Mirzaee, and A. Bavali, “Optical Spectroscopic Methods to Discriminate in-Vitro Hodgkin Cancerous and Normal Tissues” International Journal of Optics and Photonics, Vol. 9, No. 2, p. 65, 2015.

  3) ا. شریفی، ن. حسینی مطلق، ب. حقیرالسادات؛ " تاثیر حضور نانوذرات اکسید گرافن در افزایش اثر حرارتی امواج فراصوت بر آب به منظور درمان گرمایی سلول هاي سرطانی " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره8، شماره 4، زمستان99. 46-54

مقاله های کنفرانس

1. م. بخت نما، ن. حسینی مطلق، م. انصاری، ح. اسلامی، ف. زارع مهرآبادی؛ دهمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو، گرجستان، 2023،  "بررسی اثر حرارتی لیزر بر روی نانو ذره اکسید گرافن حامل ایندوسيانين سبز بمنظور  درمان فوتوترمال سلول‌های سرطانی".
2. ف. زارع مهرآبادی، م. حداد، ن. حسینی مطلق، ع. بهجت؛  کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شهریور 1401، "اثر بکارگیری اکسیدگرافن در فوتوترمال تراپی سرطان دهانه رحم: اثر حرارتی و ارزیابی سمیت".
3. ف. زارع مهرآبادی، ن. حسینی مطلق، م. حداد؛ 28 امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، بهمن 1400، "مطالعه تغیییرات دمای نانو ذرات اکسید گرافن جهت استفاده در درمان گرما-نوری لیزری سرطان دهانه رحم".
4. ا. شریفی، ن. حسینی مطلق، ب. حقیرالسادات؛ اولین کنفرانس بین المللی الکترواپتیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک، اردبیل، نمین، مرداد 1398، " بررسی اثر نوری-حرارتی لیزر بر روی مرگ سلول¬های سرطانی MG63  در حضور نانو ذرات اکسید گرافین"

5. ا. شریفی، ن. حسینی مطلق، ف حقیرالسادات، س. رضایی زارچی، ج صدرالساداتی، ف آقا شریعتمداری؛ نخستین همایش ملی نانو بیوتکنولوژی، یزد، 1397،"مشاهده اثر تابشی لیزر بر روی نانو ذرات اکسید گرافن".

6. ن. حسینی مطلق، پ. پروین و ا. شریفی؛ یازدهمین همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران، تهران، 6 تا 8 دیماه 1396, "درمان سرطان با اثر حرارتی لیزر بر روی نانو ذرات اکسید گرافن".

7. ن. حسینی مطلق، پ. پروین، ف. قاسمی؛ 20امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و 6امین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، شیراز،  8 تا 10 بهمن ۱۳92؛ بررسی خواص نوری داروهای ضد سرطان داکسوروبیسین و ناولبین برای کاربرد در روش ترکیبی تحویل دارو و درمان حرارتی".

8. ف. قاسمی، پ. پروین، ن. حسیمی مطلق ؛ 20امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و 6امین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، شیراز،  8 تا 10 بهمن ۱۳92"بررسی خواص نوری داروهای ضد سرطان، بلوئومایسین و وینکریستین، برای کاربرد درتحویل دارو".

9. ن. حسینی مطلق ، پ. پروین، م. جندقی و م. ترکمنی ؛ همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، شاهین شهر اصفهان، اردیبهشت 90، " اثر ترکیب های مختلف گاز محافظ بر واگرایی پرتو لیزر درجوشکاری فولاد ضدزنگ316 با لیزرتپ بلند Nd:YAG"

10. ن. حسینی مطلق، پ. پروین، م. ترکمنی و م. جندقی؛ کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، ماهان کرمان، 1389، "اثر ترکیب های مختلف گازهای محافظ برجوشکاری فولاد ضدزنگ316 با لیزرتپ بلند Nd:YAG"

11. ن. حسینی مطلق، غ. میرجلیلی؛ کنفرانس فیزیک ایران، کاشان، شهریور 1387 ،" بررسی اثر پرتو الکترون روی ضریب شکست میله های شیشه ای استوانه ای شکل و همسانگرد به روش B.S.P (الگوی پراش به سمت عقب) با استفاده از نور لیزر"

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/10/11 | نظرات

سوابق آموزشی

سوابق آموزشی
تدریس دروس
•  فیزیک پزشکی و بیوفیزیک (کارشناسی)
•  لیزر و کاربردهای آن در پزشکی (کارشناسی ارشد)
• مبانی بیومکانیک (کارشناسی ارشد)
•  فیزیک پایه 1 و 2
• آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/10/11 | نظرات

سوابق فرهنگی

• شرکت در دوره" آشنایی با فرق و ادیان" در موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین (ص)؛
• مسئول فعالیت¬های فرهنگی در مسافرت¬ جهادی تابستان 1389 و فروردین 1390 دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛.
• عضو اتاق فکر دفتر دختران دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1391-1393
• مشاور فرهنگی گروه نجوم دانشگاه حضرت معصومه س 1397-1398

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/11/04 | نظرات

طرح های پژوهشی

• مجری طرح: " ارزیابی اثر اکسیدگرافن بر روی بهبود بازده درمان فوتو حرارتی با لیزر بر روی  سلولهای سرطانی دهانه رحم " درپژوهشکده طب تولید مثل.( در حال انجام)
• مجری طرح " بررسی اثر فوتو-حرراتی اکسید گرافن با لیزر بر روی مرگ سلول ¬های سرطان استخوان " در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد.( در حال انجام)
• مجری طرح " سنتز نانو ذرات اکسیدکرافن پگیله شده به روش جدید و بررسی سمیت و خواص حرارتی بمنظور کاربردهای پزشکی " در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان یزد. (آبان 98)
• همکار طرح "بررسی اثر توان لیزر دیودی با طول موج 808  نانو متر بر روی میزان رهایش داروی داکسروبیسین بار گذاری شده بر روی نانو حامل اکسید گرافن" در آزمایشگاه سیستم ها نوین دارورسانی دانشگاه تهران

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/11/04 | نظرات

سخنرانی ها

• سخنرانی در کارگاه "لیزر و ایمنی " در مرکز تحفیفات لیزر دانشگاه شهید بهشتی(پاییز 97).
• سخنرانی در باشگاه فیزیک دانشگاه یزد با عناون "فیزیک و فناوری های همگرا" ادیبهشت 98
• سخنرانی در همایش یافته های جدید زیست فناوری انجمن علمی-آموزشی معلمان زیست استان یزد
• سخنرانی با موضوع "کاربرد لیزر در بیماریهای زنان" در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد
• سخنرانی در یازدهمین همایش انجمن پزشکی لیزری

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/11/04 | نظرات

راهنمای پروژه دکتری

استاد مشار پایان نامه های دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد گروه بیوشیمی با عنوان¬های
• بررسی عملکرد همزمان داروای داکسروبیسین و سیلیبینین بارگذاری شده بر سطح نانوحامل اکسید گرافن در حضور آپتامر HB5 علیه گیرنده HER2 در رده سلولی سرطان پستان MSF7 (مریم السادات شهیدی).    
• تعیین عملکرد نانو حامل اکسید گرافن حاوی داکسروبیسین و کورکامین و آپتامر AS1411  بر رده سلولی سرطان معده AGS( فاطمه یعقوبی).

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/11/04 | نظرات

راهنمای پروژه های کارشناسی ارشد

استاد راهنمای دوم پایان نامه ی ارشد گروه مهندسی پزشکی دانشگاه میبد با عنوان
• بررسی اثر لیزر با طول موج 808 نانومتر در اندرکنش با پورفیرین بارگذاری شده بر روی اکسید گرافن به منظور درمان سرطان دهانه رحم(مهلا بخت نما)
استاد راهنمای دوم پایان نامه ی ارشد گروه فیزیک دانشگاه یزد با عنوان
• مطالعه اثر گرما نوری در درمان بیماری سرطان دهانه رحم (فرزانه زارع)
استاد راهنمای اول پایان نامه ها ی ارشد گروه بیوفیزیک دانشگاه پیام نور تفت با عنوان¬های
• بررسی مقایسه اثر لیزر و اولتراسوند بر روی نانو ذرات اکسید گرافن( الیاس شریفی).
• بررسی رهایش داروی کورکامین بارگذاری شده بر روی اکسید گرافن (سید محمد جواد صدرالساداتی)
• بررسی رهایش داروی بربرین بارگذاری شده بر روی اکسید گرافن (فاطمه آقا شریعتمداری)

توسط : hoseinimotlagh | تاریخ : 1402/11/04 | نظرات