محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212414 (035)  33213333 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

الف- کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع     گرایش: مهندسی صنایع     سال اخذ: 1380     دانشگاه محل اخذ: دانشگاه صنعتی اصفهان
ب-كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع     گرایش: مهندسی صنایع     سال اخذ: 1382     دانشگاه محل اخذ: دانشگاه صنعتی امیرکبیر    
عنوان پایان نامه دوره فوق لیسانس: توسعه مدلهایی جهت طرحی اقتصادی نمودارهای کنترل
ج- دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع     گرایش: مهندسی صنایع     سال اخذ: 1387     دانشگاه محل اخذ: دانشگاه صنعتی امیرکبیر    
عنوان پایان نامه دوره دکترا: زمانبندی توالی های وابسته در سیستم خط تولید (با فرض هزینه های تامین وابسته به زمان و قابلیت رد سفارشات)

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف- مقالات منتشره در مجلات با درجه ISI

1. Mohammad Mirabi, P Seddighi, Hybrid ant colony optimization for capacitated multiple allocation cluster hub location problem, Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 1, 2017.
2. Mohammad Mirabi; A novel hybrid genetic algorithm for the multidepot periodic vehicle routing problem, Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 29(01), 2014: 1-10.
3. M. Bahadori Zare, A. Mirjalili and M. Mirabi, Ranking and evaluating the factors affecting the success of management team in construction projects, JFAS 15, 2015.
4. Mohammad Mirabi; A novel hybrid genetic algorithm to solve the sequence dependent permutation flow-shop scheduling problem, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71, 2014: 429-437.
5. Mohammad Mirabi; A Hybrid Electromagnetism Algorithm for Multi Depot Periodic Vehicle Routing Problem, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71, 2014: 509-518.
6. M. Mirabi, SMT Fatemi Ghomi, F Jolai; A two stage hybrid flowshop scheduling problem in machine breakdown condition, Journal of intelligent manufacturing, 24, 2011: 193-199.
7. Mohammad Mirabi; A hybrid simulated annealing for the single machine capacitated lot-sizing and scheduling problem with sequence-dependent setup times and costs and dynamic release of jobs, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54, 2011: 1109–1119.
8. Mohammad Mirabi; Ant colony optimization technique for the sequence dependent flowshop scheduling problem, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55, 2011: 317-326.
9. M. Mirabi, SMT Fatemi Ghomi, F Jolai; Efficient stochastic hybrid heuristics for the multi-depot vehicle routing problem, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 26, 2010: 564-569.
10. Khalili, M Mirabi, Developing Cuckoo search algorithm for resolving Vehicle Routing Problem with Time Windows, BIJ, 2015
11. M. Mirabi, SMT Fatemi Ghomi, F Jolai; Hybrid Electromagnetism Algorithm for Supplier Selection in Make to Order Planning, Scientia Iranica, 17, 2010: 1-11.
12. M. Mirabi, MS Fallah neghad; Analyzing acceptance sampling plans by Markov Chains, South African journal of industrial engineering, (at the stage of acceptance).
13. Mohammad Mirabi; A New Meta-heuristic for Scheduling of Single Machine Problem with Sequence-Dependent Setups, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4, 2010: 247-256.
14. Mohammad Mirabi; An Effective Constructive Heuristic to Find near Optimal Solution for Scheduling and Traveling Salesman Problem, Australian Journal of Basic and Applied Science, 5(6), 2011: 484-491.
15. Mohammad Mirabi; Extract strategies using Little model for a part of textile industry, Case study: shirt fabric and silk handkerchief in Yazd manufacturers, Journal of Basic and Applied Scientific Research, (at the stage of acceptance).
16. Mohammad Mirabi; A Hybrid Genetic Algorithm for Multi Depot Periodic Vehicle Routing Problem, Journal of Basic and Applied Scientific Research, (at the stage of acceptance).
17. Mohammad Mirabi; Hybrid electromagnetism like algorithm for the flowshop scheduling with sequence dependent setup times, Journal of applied science, 8, 2008: 3621-3629.

ب- مقالات منتشره علمی-پژوهشی
1. Mehdi Bizhan Nya، Mohamad Mirabi, The effects of emotional intelligence on knowledge management with SECI model, Engineering Research Journal, 3, 2015, pp: 9-16.
2. Mohammad Mirabi, S. M. T. Fatemi Ghomi, F. Jolai, A novel hybrid genetic algorithm to solve the make-to-order sequence-dependent flow-shop scheduling problem, J Ind Eng Int (2014) 10:57
3. M. Bahadori Zare, A. Mirjalili, M. Mirabi, Evaluation of Risk Management Effects on the Success of the Management Team of Public Development Projects, IRMS 4, 2016, pp: 156-167.
4. M. Bahadori Zare, A. Mirjalili, M. Mirabi, The Necessity of Management Team Formation and Its Effect on Civil Engineering Projects Success, CEJ, 2016, pp: 286-294.

ج- منتخب مقالات منتشره در کنفرانس های بین المللی
1. Mohammad Mirabi, Elham Kowsari; Improvement of K-means algorithm clustering using meta-heuristic hybrid PSO- TLBO algorithm, Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences, Kuala, Malaysia, 2016
2. Mohammad Mirabi; One Hybrid Heuristic for Multi Depot Periodic Vehicle Routing Problem, international conference on mechanical & industrial engineering (ICMIE2012), India.
3. Mohammad Mirabi; Hybrid electromagnetism algorithm for periodic vehicle routing problem, international science and technology conference (ISTEC2011), Turkey.
4. Mohammad Mirabi; A Hybrid Genetic Algorithm For The Sequence Dependent Flow-shop Scheduling Problem, International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (ICIESM 2011), France.
5. Mohammad Mirabi, SMT Fatemi Ghomi; Hybrid Simulated Annealing for the Single Machine Capacitated Lot-sizing and Scheduling Problem with Sequence-dependent Setup Times and Costs, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2010), China.
6. M. Mirabi, SMT Fatemi Ghomi, F Jolai; Hybrid ant colony optimization technique for the sequence dependent flowshop scheduling problem, 6th international industrial engineering conference, 2009, Iran.
7. M. Mirabi, SMT Fatemi Ghomi, F Jolai; Efficient Stochastic Hybrid Heuristics for the Multi Depot Vehicle Routing Problem, Flexible Automation & Intelligent Manufacturing – FAIM 2009, 19th International Conference, United Kingdom , 06 June2009 _ 08 June2009.
8. محمد میرابی، رضا مصطفی ادیبی؛ بررسی ارتباط میان  فرهنگ سازمانی و مدیریت  ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه نفت شیراز، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، ایران 1393.
9. حسن خدابخشی، محمد میرابی، ارتقاء سطح بهره وری فرایند نت با تحلیل خرابیها و استفاده از تکنیک ترکیبی FMEA و ابزارهای آماری، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران، ایران 2015.
10. محمد میرابی، محمد تقی فاطمی قمی، محمد حسین سلیمی نمین؛ تعیین زمان انجام مهندسی مجدد با استفاده از تکنیک تعیین سطح اقتصادی سیگما، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ایران 1384.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات

طرح های پژوهشی

د- طرح های پژوهشی برون دانشگاهی:
1- تدوین سند چشم انداز توسعه شهرستان یزد بر اساس برنامه ریزی استراتژیک – فرمانداری یزد – 1390 (مدیر پروژه)
2- مطالعه برنامه استراتژيك – دانشگاه آزاد اسلامي واحد اشكذر – 1389 - (همکار)
2- مطالعه بهره وری و راهکارهای بهبود آن – استانداری یزد – 1386 - (همکار اصلی)
3- طرح زمانسنجي فعاليتها در حوزه كميته امداد امام خميني يزد – كميته امداد امام خميني (ره) – 1386 - (همکار اصلی)
4- مطالعه مراکز خدمات فناوری در ایران و جهان – شرکت شهرکهای صنعتی یزد – 1385 - (همکار اصلی)
5- مطالعه پوشش های موثر جاده ای در جهان – شهرداری میبد – 1384 - (همکار اصلی)
6- مكانيزه نمودن سيستم برنامه ريزي توليد – شركت شهيد قندي – 1381 - (کارشناس پروژه)
7- مكانيابي ايستگاه هاي پمپ بنزين – تهران – 1380 - (کار تحقیقاتی)
8- ارائه يك مدل جديد براي طرحهاي نمونه گيري پذيرش بر اساس زنجيره ماركوف- دانشگاه آزاد اسلامی- 1389
9- تدوین سند چشم انداز صنعت نساجی یزد با رویکرد مدلADL- دانشگاه آزاد اسلامی- 1390

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات

سمینارهای ارائه شده

مکان: شرکت آب و فاضلاب               عنوان سمینار: مدیریت عملیات     تعداد دوره: 1
مکان: شرکت برق منطقه ای               عنوان سمینار: مدیریت پروژه     تعداد دوره: 2
مکان: سازمان هوافضا               عنوان سمینار: مدیریت پروژه     تعداد دوره: 1
مکان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق یزد     عنوان سمینار: مدیریت پروژه     تعداد دوره: 2
مکان: پارک علم و فناوری یزد     عنوان سمینار: مدیریت پروژه     تعداد دوره: 1
مکان: پارک علم و فناوری یزد     عنوان سمینار: بهره وری     تعداد دوره: 1
مكان: تالار فرهنگيان يزد            عنوان سمینار: مدیریت پروژه     تعداد دوره: 1
مکان: فرمانداری یزد                 عنوان سمینار: بهره وری          تعداد دوره: 1
مکان: جهاد دانشگاهی استان یزد                 عنوان سمینار: مهندسی ارزش          تعداد دوره: 1

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات

افتخارات

رتبه نخست آزمون ورودی دوره دکترای دانشگاه امیرکبیر در سال 1382
رتبه 25 آزمون کارشناسی ارشد در سال 1380
رتبه دوم در میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر پژوهشی برتر در میان کل دانشگاههای آزاد استانهای یزد و کرمان
معرفی به وزارات علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از نمایندگان انتخاب پزوهشگر برتر کشوری
عضو ارشد موسسه تحقیق و توسعه هند The Institute for Research and Development India (IRD India)
هیات ممیزی (Editorial Board) مجلهInternational Journal of Basic and Applied Sciences
عضو Editorial team  مجله International Journal of Advanced Electrical and Electronics Engineering

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات