علیرضا سبزواری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 a.sabzevari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar