حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شامل بخش های مدیریت امور دانشجویی، امور تربیت بدنی، مرکز بهداشت و درمان و مشاوره،  کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و مدیریت امور دانشجویی شامل اداره رفاه دانشجویان، امور خوابگاه ها، امور تغذیه می باشد.
از جمله اهم وظایف این معاونت اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط، راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت، نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان، برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه، رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامتی دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه، زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت می باشد.